Projektovanie softvéru

Projektovanie softvéru / Software Design / Návrh softvéru - je vytvorenie špecifikácie, podľa ktorej bude softvér naprogramovaný.

Vytvoreniu návrhu predchádza analýza používateľských požiadaviek.

Kvalitná analýza a návrh nového softvérového riešenia pozitívne ovplyvňuje:

 • náklady na vývoj
 • dĺžku  implementácie
 • prínosy vytvoreného riešenia pre zákazníka
 • spokojnosť zákazníka s novým/inovovaným IT riešením

Využívanie štandardných metód pre analýzu, návrh a dokumentáciu vytvára predpoklady na to, aby IT riešenia čo najefektívnejšie podporovali biznis procesy a ciele organizácie. 

Naše služby v oblasti projektovania softvéru

Analýza požiadaviek

 • Analýza popisuje ČO zákazník požaduje od nového riešenia.

 • Používateľské požiadavky definujú rozsah riešenia.

 • Na zdokumentovanie požiadaviek sa zvyčajne využívajú tzv. Prípady použitia - Use Cases.

 

 

 

Vypracujeme Vám Analýzu požiadaviek

Návrh systému

 • Návrh definuje AKO budú požiadavky zákazníka implementované.
 • Návrh obsahuje špecifikácie, podľa ktorých je možné systém implementovať.
 • Modelovacie jazyky - na vypracovanie návrhu sa využívajú modelovacie jazyky napr. UML, BPMN a pod.  Obsahujú rôzne diagramy a nástroje, aby bolo možné prehľadným spôsobom popísať nový systém.

 

Vytvoríme Vám Návrh systému

Podniková architektúra 

 • Podniková architektúra / Enterprise Architecture / popisuje biznis procesy, aplikácie, informácie, technickú infraštruktúru a ich vzájomné súvislosti v rámci danej organizácie.
 • Využíva sa pri plánovaní a projektovaní ďalšieho rozvoja resp. údržby IT. Je tak možné efektívnejšie využívať existujúci potenciál v oblasti IT a zladiť rozvoj IT so strategickými cieľmi organizácie.

 

Zdokumentujeme Vašu Podnikovú architektúru

Prínosy využitia našich služieb:

 • Ušetrenie celkových nákladov na IT riešenia
 • Zlepšenie spokojnosti koncových používateľov IT
 • Zvýšenie prínosov IT pre organizáciu
 • Skrátenie celkovej doby trvania implementácie nového  IT riešenia
 • Kvalitná dokumentácia vytvorená podľa štandardov UML pomocou nástroja Enterprise Architect